BARODA SANSKRIT MAHAVIDYALAYA


  Acharya (M.A.) - 1. Dharmashstra, 2. Jyotishshastra, 3. Shahityashstra, 4. Shukla Yajurved Yagniki, 5. Vastushstra, 6. Vedantshstra, 7. Vyakaranshstra
  Shastri (B.A.) - Jyotishshastra,Vyakaranshstra,Dharmashstra,Vedantshstra,Yajurved,Vastushstra,Shahityashstra
  Visharad - Jyotishshastra,Vyakaranshstra,Shukla Yajurveda Yagniki,Shukla-Yajurveda,Vastushstra
  Certificate