Dr. Hariprasad M Pandey

BARODA SANSKRIT MAHAVIDYALAYA >> Baroda Sanskrit Mahavidyalaya
 
Designation : Assistant Professor
Qualification : B.A., M.A.,Shastri,Acharya SahityaShastra, Ph.D. (Sanskrit), Vidyavaridhi (Ph.D.) Jyotish, Vastu
Phone Nos : 9427053299
Email :
Experience : 33 Years
Areas of Interest : Sahitya, Vastu, Jyotish, Dharm Shastra Puran,Agam, Shukla Yarjur Veda and All Traditional Sanskrit Subjects
 
Dr. Hariprasad M Pandey

Detailed CV

Resume