BARODA SANSKRIT MAHAVIDYALAYA


 • Dr. Hariprasad M Pandey
  Baroda Sanskrit Mahavidyalaya


  Designation: Associate Professor

  Qualification: B.A., M.A.,Shastri,Acharya SahityaShastra, Ph.D. (Sanskrit), Vidyavaridhi (Ph.D.) Jyotish, Vastu
  Phone Nos: 9427053299
  Email:
  Experience: 33 Years
  Areas of Interest: Sahitya, Vastu, Jyotish, Dharm Shastra Puran,Agam, Shukla Yarjur Veda and All Traditional Sanskrit ... 
  Read more >>

 • Dr.Pradeep Singh Choondawat
  Baroda Sanskrit Mahavidyalaya


  Designation: Professor

  Qualification: B.A. (1st Division), M.A. (1st Position and Gold), M.Phil (J.N.U., New Delhi), Ph.D (M.S.U., ...
  Phone Nos: (0) (0265)-2795340, (M) 09427836314
  Email: ---
  Experience: Teaching Assistant- 1978-1980 (The M.S. University of Baroda) Lecturer from 19-02-1981 (The M.S. ...
  Areas of Interest: Sociology 
  Read more >>

 • Dilip Goapl Surve
  Baroda Sanskrit Mahavidyalaya


  Designation: Peon

  Qualification: ---
  Phone Nos: ---
  Email: ---
  Experience: ---
  Areas of Interest: --- 
  Read more >>