BARODA SANSKRIT MAHAVIDYALAYA


Baroda Sanskrit MahavidyalayaNames of Ph.d Guides
  1. Dr. Hariprasad Pandey
  2. Dr. Rampal Shukla
No. of Ph.d - Registered/Awarded [2010-2016]
1 Yogesh Trivedi Dr. Rampal Shukla Vyakarana 2010
2 Bharat Vyas Dr. H. M. Pande   2011
3 Khemchand Sharma Dr. Rampal Shukla Jyotish 2011
4 Harshanand Dr. H. M. Pande   2011
5 Amul Pandya Dr. Rampal Shukla Dharma Shastra 2011
6 Girish Purohit Dr. Jaydev Jani   2010 
7 Sanjay Joshi Dr. Jaydev Jani Jyotish  
8 Smita Kulkarni Dr. Mukund Vadekar Vastu  
9 Durgaprasad Sharma Dr. Rampal Shukla Sahitya  
10 P. Nandkumar Dr. H. M. Pande    
11 Chetan Pandya Dr. Mukund Vadekar Jyotish 2013
12 Praful Purohit Dr. Mukund Vadekar Vastu 2013
13 Jatin Purkha Dr. Rampal Shukla   2015
14 Hemu Rathod Dr. H. M. Pande Vastu 2015
15 Satishkumar Zha Dr. Rampal Shukla Vedant 2015