Senate Members

 - TEACHERS

 • Dr. Kapildev H. Shastri
  Baroda Sanskrit Mahavidyalaya

  J-1, Old Vikrambaug
  MSU Campus,
  Pratapgunj Vadodara - 02
  Phone: (O)2795511
  (R)
  Fax:
  Mobile: 9924573029, 9429718249
  Email: drkapildevshastri@gmail.com

 • Vacant
  Oriental Institute

  Phone: (O)
  (R)
  Fax:
  Mobile: