Non-Teaching

Mr.Bipin Thakkar

Clerk

: ----- NA -----
: Bipinchandra678@gmail.com

Mrs.Jyoti Mali

Clerk

: ----- NA -----
: jigsmali@gmail.com

Mr. Nikhilesh J. Chokshi

A.V. Operator

: 0265-2792631,9825040987
: chokashi.nj-case@msubaroda.ac.in

Mrs.Bhavika P.Salekar

Temporary Library Attender

: ----- NA -----
: salekar.bhavika-cases@msubaroda.ac.in

Mr. Paresh M. Masaria

Laboratory Assistant

: ----- NA -----
: masaria.pm-case@msubaroda.ac.in

Mr. Rajendra R. Rana

Laboratory Assistant

: ----- NA -----
: rajendra.rana-edu@msubaroda.ac.in

Ms. Neela Rana

Temporary Laboratory Attender

: 0265 -2795019
: ----- NA -----